Producten

Belangrijke Overzichten

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H350 Kan kanker veroorzaken
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360d Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H361fd Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen (zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P280A Beschermende handschoenen dragen.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P305+P351+P338+P310

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

P308+P311 Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: Een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P310 Een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC))
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo 2 Was alle beschermende kleding na gebruik